Diwali @ Work

IMG_0677.JPG

IMG_0676.JPG

IMG_0679.JPG

IMG_0678.JPG

മലയാളം എഴുത്ത്

മലയാളത്തില്‍ എഴുതാന്‍ ഉള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. പക്ഷേ എഴുതിയത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പു ഇല്ല. അത് കാരണം എഴുതാന്‍ ഒരു പേടി. ഇതു മാറ്റി എടുക്കാന്‍ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു.