മലയാളം എഴുത്ത്

മലയാളത്തില്‍ എഴുതാന്‍ ഉള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. പക്ഷേ എഴുതിയത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പു ഇല്ല. അത് കാരണം എഴുതാന്‍ ഒരു പേടി. ഇതു മാറ്റി എടുക്കാന്‍ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.