ഓണം ആശംസകൾ

എല്ലാപേരുകം എന്റെ ഹൃദയംനിറഞ്ഞ ഓണം ആശംസകൾ.

മലയാളത്തില എഴുതുന്ന ശ്രമം തുടങ്ങി രണ്ടു വര്ഷം അഴി. ഓണം ആയതിനാൽ ഇ ശ്രമം പുതുക്കാന് നിശ്ചയിച്ചു.

ഇത് എന്റെ അദ്യതെ പോസ്റ്റ്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.